DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 

17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.

 

 

 

 

więcej...

 

WYKŁADOWCY

W skład naszego zespołu wchodzą znani i cenieni wykładowcy. Wszyscy są praktykującymi organistani z dużym doświadczeniem.

 

 

 

 

 

 

 więcej... 

Zaplecze instrumentalne

Dysponujemy dużym zapleczem instrumentalnym. Studenci mają okazję korzystać z wielu profesjonalnych instrumentów w kilku lokalizacjach. Mogą również koncertować w świątyniach.
Historia

I. Ośrodek Formacyjny dla Organistów w Opolu (1974-1975)

     17 września 1974 roku ks. bp Antoni Adamiuk, Wikariusz Generalny, skierował list do proboszczów informujący o projekcie zorganizowania przy katedrze św. Krzyża w Opolu trzyletniego kursu organistowskiego.
     Do pierwszego egzaminu przystąpiło 30 kandydatów. Zdało go 26 osób, a I rok ukończyło 15 osób.
     Po roku funkcjonowania projekt oceniony został pozytywnie i przyczynił się do formalno-prawnego ustanowienia Ośrodka Kształcenia Organistów w Opolu.


     II. Stały Ośrodek Kształcenia Organistów przy Kurii Biskupiej w Opolu (1975-1984)

     3 października 1975 roku biskup opolski Franciszek Jop wydał odpowiedni dekret nadający istniejącemu od roku kursowi organistowskiemu prawne podstawy działania i nazywający go "Stałym Ośrodkiem Kształcenia Organistów Diecezji Opolskiej". Biskup A. Adamiuk wprowadził jednak nazwę "Studium Organistowskie", która to nazwa została przyjęta i funkcjonowała do roku 1984.


     III. Studium Muzyki Kościelnej przy Diecezjalnym Instytucie Pastoralnym w Opolu (1984-1994)

     1 września 1981 roku, na mocy dekretu bp. A. Nossola z dnia 5 maja tegoż roku, Studium Organistowskie zostało włączone do Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu.
     W roku 1984, decyzją bp. ordynariusza A. Nossola, dokonano reorganizacji Studium Organistowskiego, które przyjęło od tej chwili nazwę "Studium Muzyki Kościelnej w Opolu". Opracowano w tym okresie na nowo organizację procesu kształcenia, która dziś stanowi podstawę funkcjonowania szkoły.
     Szkoła prowadzi odtąd również działalność formacyjną, wydawniczą, artystyczną i badawczą.
     W roku 1985 utworzono przy Diecezjalnym Instytucie Pastoralnym nowy etat muzyka kościelnego. Stanowisko to objął mgr Remigiusz Pośpiech, absolwent i dotychczasowy pracownik Instytutu Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powierzono mu koordynację licznych prac, jakie podejmuje Studium Muzyki Kościelnej, bezpośrednią opiekę nad słuchaczami oraz kierownictwo czytelni muzycznej.
     W roku 1988 nastąpiła kolejna reorganizacja Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego, który przyjął nazwę: Instytut Teologiczno-Pastoralny Filia KUL w Opolu.


     IV. Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (od 1994 roku)

     W 1994 roku rozpoczął działalność Uniwersytet Opolski, utworzony z dwu opolskich wyższych uczelni: Instytutu Teologiczno-Pastoralnego Filii KUL oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
     Od tego czasu do dziś Studium Muzyki Kościelnej funkcjonuje przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.


     V. Organizacja i prowadzenie Studium Muzyki Kościelnej działającego przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego zostaje powierzona Sanktuarium św. Jacka - Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą w Kamieniu Śląskim (od 10 września 2003 roku)

     Dekretem Ks. Arcybiskupa Alfonsa Nossola z dnia 10 września 2003 roku, organizacja i prowadzenie Studium Muzyki Kościelnej działającego przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego została powierzona Sanktuarium św. Jacka - Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z siedzibą w Kamieniu Śląskim.
     Jest to kolejny, kapitalny krok w trzydziestoletniej historii naszej szkoły. Choć teoretycznie nic w sposobie pracy Studium się nie zmieniło, to jednak z punktu widzenia praktycznej egzystencji w ramach przepisów prawa państwowego, które kształtowane są w Polsce na bazie legalnych pryncypiów wyznaczonych przez Unię Europejską, Studium Muzyki Kościelnej może dalej kontynuować swoją misję jako magister musicae.
     Ta jakże ważna - szczególnie tu, na Śląsku - szkoła muzyki kościelnej, dzięki dalekowzroczności i trosce opolskiego Arcybiskupa, zachowuje swoją odrębność i specyfikę w pedagogice muzycznej eklezjalnie zorientowanej, lokalizując się jednocześnie w naukowej i duszpasterskiej perspektywie, którą wyznaczają Wydział Teologiczny opolskiej wszechnicy na czele z jego dziekanem ks. prof. dr. hab. Tadeuszem Dolą oraz Międzydiecezjalna Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej wraz z jej przewodniczącym ks. prof. dr. hab. Helmutem Sobeczką.

 

     VI. Erygowanie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej

Dekretem Ks. Biskupa Andrzeja Czai z dnia 14 kwietnia 2011 roku został erygowany Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu. Tym samym po raz pierwszy w historii diecezjalna szkoła organistowska otrzymała osobowość prawną i jako samodzielny diecezjalny podmiot może kontynuować kształtowanie życia muzyczno-liturgicznego diecezji opolskiej.

 

W rozdziale II Statutu Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Cele i zadania czytamy:

§ 4

Celem DIMK jest prowadzenie działalności edukacyjnej, duszpasterskiej, organizacyjnej, koncertowej i promocyjnej w obszarze szeroko pojętej muzyki kościelnej.

§ 5

Do zadań DIMK należy:

1. Prowadzenie Studium Muzyki Kościelnej – diecezjalnej szkoły organistowskiej.

2. Pielęgnowanie tradycji i pomnażanie dorobku religijnej kultury muzycznej w diecezji opolskiej.

2. Weryfikacja wykształcenia muzyczno-liturgicznego kandydatów do podjęcia obowiązków muzyka kościelnego w parafiach diecezji opolskiej.

3. Opieka nad organami piszczałkowymi w kościołach diecezji opolskiej.

4. Rozpisywanie przetargów na budowę nowych organów w kościołach diecezji opolskiej.

5. Przygotowywanie od strony organoznawczej i organizacyjnej remontów organów piszczałkowych w diecezji opolskiej oraz rozpisywanie przetargów na przeprowadzenie prac remontowych.

6. Prowadzenie duszpasterstwa muzyków kościelnych diecezji opolskiej.

7. Prowadzenie szkoleń dla muzyków kościelnych diecezji opolskiej.

8. Wszechstronna formacja zespołów śpiewaczych diecezji opolskiej.

9. Organizowanie przeglądów zespołów śpiewaczych diecezji opolskiej.

10. Popularyzowanie muzyki kościelnej.

11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych w zakresie kultury muzycznej.

12. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie kultury muzycznej.

13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w obszarze kultury muzycznej.

14. Organizowanie edukacji i wychowania za pomocą muzyki.

15. Animowanie kultury i sztuki muzycznej oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego.

16. Promowanie polskiej i śląskiej kultury muzycznej za granicą.

 Bardziej szczegółowe informacje zob. w:

  • ks. Bogdan Kicinger, Geneza i Rozwój Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, w: R. Pośpiech, ks. dr P. Tarlinski (red.), Kształcenie Muzyków Kościelnych na Śląsku, Opole 1997, Sympozja 23, s. 195-213.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO za rok szkolny 2003/2004, WUDO 59 (2004), nr 12, s. 613-618.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO za rok szkolny 2004/2005, WUDO 60 (2005), nr 12, s. 758-762.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO, WUDO 61 (2006), nr 12, s. 471-479.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2006/2007, WUDO 62 (2007), nr 12, s. 505-511.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu
  • za rok szkolny 2007/2008, WUDO 63 (2008), nr 12, s. 520-526.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu za rok szkolny 2008/2009, WUDO 64 (2009), nr 12, s. 640-645.
  • ks. Grzegorz Poźniak, Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opoluw roku szkolnym 2009/2010, WUDO 65 (2010), nr 12, s. 517-525.
  • ks. Grzegorz Poźniak (red.), Szkoła organistowska w Opolu w latach 1974-2014, Opole 2014.