W służbie...

 

W służbie Słowa

Przepowiadanie słowa Bożego jest ogromnym darem, który otrzymuje od Kościoła każdy kapłan. Książka W służbie Słowa autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka stanowi zbiór homilii i kazań uporządkowanych zgodnie z cyklami A,B i C kalendarza czytań liturgicznych, a także homilie i kazania z okresu Bożego Narodzenia, Triduum Paschalnego oraz na święta i uroczystości Pańskie. Całość wieńczy część związana ze wspomieniami Matki Bożej, świętych oraz kazania na tzw. szczególne okazje. Niniejsza pozycja, jak zaznacza autor, skierowana jest do wszystkich, którzy z ogromną religijną wrażliwością oraz „ciekawością” wiedzy o tym, co święte, pragną zgłębiać prawdy wiary, trudne stronnice Biblii, moralność i dogmaty, a także nieustannie poszukują odpowiedzi na pytanie o to, co transcendentne. Publikowany zbiór kazań i homilii zawierający głębokie przemyślenia i refleksje, stanowi jednocześnie „zaczyn” dla posługi kaznodziejskiej przy stole słowa Bożego.

 

 

 

W służbie metafory

W służbie metafory to tomik, stanowiący spotkanie poezji, teologii, muzyki, sztuki i zwyczajnej codzienności. W swoim wnętrzu kryje uczucia i przeżycia tak bliskie każdemu człowiekowi – od radości po chwile tęsknoty, melancholii, osamotnienia, a nawet bólu... Wszystkiemu przyświeca jednak nadzieja, z którą łatwiej jest kroczyć po niełatwych ścieżkach życia. Tomik W służbie metafory daje możliwość sięgnąć dalej i głębiej niż umożliwia to ludzki wzrok. Autor dzieląc się swoimi refleksjami pomaga odkryć człowiekowi sens i istotę ludzkiego życia. Daje nadzieję i wsparcie w chwilach naznaczonych cierpieniem, jednocześnie ukazując jego wartość. Odkrywa również znaczenie radości z niewielkich rzeczy i umiejętność ich doceniania. Tam, gdzie sięga granicy zwyczajna ludzka mowa, przychodzi z pomocą poezja. Wypowiada to, co niewypowiedziane, przekracza bariery zwykłego przeżywania rzeczywistości...

 

 

 

W służbie dźwięku 

W służbie dźwięku to zbiór twórczości ks. Grzegorza Poźniaka scalający dotychczasowe opus vitae kompozytora. Zawarte w nim kompozycje są świadectwem oddania i służby Bogu, ludziom i muzyce oraz wyrazem niezwykłej wrażliwości na piękno i świat dźwięków. Wydawnictwo charakteryzuje nie tylko wielość i różnorodność form muzycznych oraz ich wielostronne przeznaczenie, ale także bogactwo zastosowanych środków, pomysłowość i oryginalność wykorzystanych technik kompozytorskich. Wyjątkowość omawianej publikacji polega więc na nieprzeciętnej umiejętności zespolenia w jedno wielu osobliwych elementów, zachowując jednocześnie ich przystępność oraz użytkowość. Niniejszy zbiór niech więc stanie się zaproszeniem do niezwykłego świata dźwięków kompozytora – celebrującego misterium Boga w pięknie muzyki – wielokrotnie i na różne sposoby.

 

 

W służbie muzyki

Atrybutami prawidłowo definiowanej służby są: oddanie i poświęcenie. To właśnie ich byt warunkuje owocnie wypełniane posłannictwo, tak potrzebne ludzkości w różnorodnych sferach życia, choć często niełatwe do wypełnienia, wymagające „bycia dla…”. Tego szlachetnego zadania podjął się ks. Grzegorz Poźniak oddając w ręce czytelników: kapłanów, muzyków kościelnych i wszystkich pragnących spotkania z tajemniczym i prawdziwym sacrum, swój czterotomowy zbiór publikacji zespolonych wspólnym tytułem W służbie…: 1) …Słowa, 2) …metafory, 3) …dźwięku oraz 4) …muzyki, choć słusznym byłoby w tym miejscu stwierdzenie, że cała kolekcja powstała „W służbie Piękna”. Pozycje te stanowią pokłosie wielopłaszczyznowej, twórczej działalności Autora: duszpasterskiej, poetyckiej, muzycznej, kompozytorskiej i dydaktycznej. Prezentowana niniejszym najnowsza z ich – W służbie muzyki – wieńczy owe opus, będąc owocem i wyrazem nieustannej troski o świadomą i szlachetną muzykę kościelną. Zbiór zawiera tym samym homilie, kazania i konferencje wygłoszone do muzyków i o muzyce, refleksje muzyczno-kościelne, wywiady i audycje radiowe oraz inne okolicznościowe wystąpienia. Stanowi jednocześnie zaproszenie do otwarcia się i celebrowania, wraz z Autorem, muzycznego piękna. 

 

 

 

77 myśli Samarytanina

 

Publikacja 77 myśli Samarytanina autorstwa ks. Grzegorza Poźniaka jest owocem sprawowanej opieki duszpasterskiej nad „Samarytanami”. Zawiera myśli 77 kazań wygoszonych podczas wspólnych Mszy św. sprawowanych w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu, a także w Ośrodku Medycznym „Samarytanin”. W grudniu 2017 r. spotkanie odbyło się po raz 77. Symboliczna dla Biblii cyfra 7 zainspirowała do spojrzenia wstecz, ale jednocześnie w przyszłość, aż po horyzont Nieskończoności. W zamyśle autora niniejsza pozycja ma być pomocą w kroczeniu po drogach życia, a także darem oraz znakiem wdzięczności i nadziei w momentach naznaczonych chorobą i cierpieniem.