DIECEZJALNY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ W OPOLU

Nasz Instytut w swej wieloletniej tradycji przeszedł liczne przeobrażenia organizacyjne, dzięki którym dziś sytuuje się jako nowoczesna placówka, zapewniająca komfortowe warunki kształcenia pod okiem dobrze przygotowanej kadry nauczycielskiej. Jego działalność to jednak nie tylko dynamiczna aktywność na polu dydaktycznym. We wszechstronny sposób staramy się bowiem pielęgnować śląskie tradycje religijnej kultury muzycznej. W ramach Instytutu prężnie działa Pracownia Badań Naukowych. Szczególną zaś troską otaczamy śląski krajobraz organowy, pochylając się przede wszystkim nad instrumentami piszczałkowymi Opolszczyzny.  więcej...

 

 

 Wydawnictwo SINDRUK-DIMK

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu, obok dynamicznej działalności dydaktycznej w zakresie szeroko pojętego kształcenia muzyków kościelnych, nawiązuje również aktywną współpracę z opolskimi wydawnictwami, której owocem stają się liczne publikacje naukowe, duszpasterskie, bajki dla dzieci, płyty CD oraz zbiory nutowe.

 

 

 

  

 więcej... 

 

 

SZKOŁA CHÓRALNA DIMK

  

to specjalistyczne chóry skupiające pasjonatów muzyki

i zespołowego śpiewu w różnych przedziałach wiekowych:

 

Chór mieszany - Schola Cantorum Opolienses

Chór chłopięcy - Pueri Cantores Opolienses

Chór żeński - Opolienses Puellae Cantantes

 
Misja DIMK

Diecezjalna szkoła organistowska działa od 1974 r. i w ciągu swojej działalności wykształciła ponad 250 dyplomowanych organistów oraz dyrygentów zespołów śpiewaczych. Celem DIMK jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, edukacyjnej, duszpasterskiej, organizacyjnej, koncertowej i promocyjnej w obszarze wyższej kultury muzycznej. 

Celami DIMK są w szczególności:

 1. organizowanie edukacji i wychowania za pomocą muzyki,
 2. działalność profilaktyczna oraz promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
 3. wspieranie działalności artystycznej w zakresie uprawiania muzyki chóralnej przez Chóry działające przy i na rzecz DIMK,
 4. popularyzowanie muzyki chóralnej w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci
  i młodzieży,
 5. promowanie młodych talentów muzycznych,
 6. utrwalanie dorobku repertuarowego w zakresie muzyki chóralnej i organowej,
 7. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 8. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 11. działalność w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 12. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 13. promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
 14. promocja i organizacja wolontariatu,
 15. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, dobroczynność, ochrona zdrowia i życia, pomoc społecznaoraz rehabilitacja,
 16. pielęgnowanie tradycji i pomnażanie dorobku religijnej kultury muzycznej w Diecezji Opolskiej i innych Diecezjach,
 17. weryfikacja wykształcenia muzyczno-liturgicznego kandydatów do podjęcia obowiązków muzyka kościelnego w parafiach Diecezji Opolskiej i parafiach innych Diecezji,
 18. opieka nad organami piszczałkowymi w parafiach Diecezji Opolskiej i parafiach innych Diecezji,
 19. przygotowanie od strony organoznawczej i organizacyjnej remontów organów piszczałkowych w Diecezji Opolskiej,
 20. działalność duszpasterska na rzecz muzyków kościelnych Diecezji Opolskiej,
 21. działalność szkoleniowa dla muzyków kościelnych Diecezji Opolskiej i innych Diecezji,
 22. wszechstronna formacja zespołów śpiewaczych Diecezji Opolskiej,
 23. popularyzowanie szeroko pojętej muzyki kościelnej,
 24. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i regionalnych w zakresie kultury muzycznej,
 25. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie kultury muzycznej,
 26. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w obszarze kultury muzycznej,
 27. animowanie kultury i sztuki muzycznej oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa regionalnego oraz narodowego,
 28. promowanie polskiej i śląskiej kultury muzycznej w Polsce i za granicą,
 29. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 30. działalność artystyczna w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 31. artystyczna i literacka działalność twórcza,
 32. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 33. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 34. działalność obiektów kulturalnych.